Regulamin sklepu

REGULAMIN PLATFORMY
§1
Określenie właściciela platformy

1. Właścicielem Platformy [dalej Sprzedawca] jest:
TMG CLUSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Cięcinie przy ul.Jana Pawła II 42
NIP: 9522214621
Regon: 388462694
KRS: 0000889569
E-mail: kontakt@clipshipper.com

§2
Postanowienia ogólne
1. Platforma internetowa [dalej Platforma] prowadzi sprzedaż usług za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].
2. Klientem [dalej Klient] może być:
• pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
• pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
• osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, która jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu,
• osoba małoletnia działająca za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Konsumentem [dalej Konsument] na podstawie art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) jest osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Przedsiębiorcą [dalej Przedsiębiorca] jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą podlegająca wpisowi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) dokonująca czynności prawnej (zawierająca umowę kupna/sprzedaży) związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, gdy z treści zawartej umowy wynika, że nie posiada ona dla Przedsiębiorcy charakteru zawodowego. Charakter zawodowy wynika z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, w szczególności z numerów PKD.
5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
6. Ceny podane na stronach internetowych Platformy są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

§3
Zamówienia
1. Zamówienia można składać za pośrednictwem formularzy interaktywnych dostępnych na stronach internetowych Platformy (koszyk klienta).

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest wypełnienie formularza zlecenia, dostarczenie niezbędnych materiałów oraz podanie danych pozwalających na weryfikację Klienta. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości email na podany podczas składania zamówienia adres. W przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez Klienta podczas składania zamówienia, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu usunięcia błędów. Składając zamówienie, Klient składa ofertę zawarcia umowy.

3. Dla stron wiążące są informacje widoczne na stronie internetowej Platformy w momencie złożenia zamówienia.

4. Po złożeniu zamówienia, następuje jego weryfikacja. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz kolejnych jego etapach. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 2 i z chwilą jej otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa. Po zawarciu Umowy, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Platformy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu cywilnego.

6. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem Towarów jest adres wskazany przez Klienta.

7. Klient oświadcza, że posiada wszystkie niezbędne prawa (w tym autorskie) i licencje w stosunku do wszystkich materiałów graficznych, tekstowych, bądź innych przekazanych Sprzedawcy w celu realizacji zamówienia.

§4
Płatności
1. Klient ma do wyboru formy płatności:
• płatność elektroniczna za pośrednictwem operatora płatności Przelewy 24,
◦ płatność przelewem na wskazany numer rachunku bankowego (przelew).

2. Klient zobowiązany jest do uregulowania należności wynikających z zawartej umowy niezależnie od wybranego sposobu płatności.
3. W przypadku nieuregulowania przez Klienta w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, Sprzedawca wezwie Klienta do odbioru i zapłaty za towar wyznaczając termin na realizację zobowiązania. W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z zawartej umowy w wyznaczonym terminie Platforma może odstąpić od umowy sprzedaży.
4. Termin realizacji zamówienia jest liczony od momentu w którym środki za zamówienie zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sprzedawcy lub od momentu pozytywnej autoryzacji płatności.
§5
Dostawa
1. Zrealizowane zamówienie Sprzedawca wysyła za pośrednictwem poczty elektronicznej.
§6
Reklamacje z tytułu rękojmi
1. Sprzedawca odpowiada przed Konsumentem/Przedsiębiorcą zgodność treści cyfrowej z umową, regulowaną przez ustawę z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
2. W przypadku braku zgodności treści cyfrowej z umową, Konsument/Przedsiębiorca powinien zgłosić wadę wraz z opisem niezgodności pod adres podany w paragrafie 1.
3. Treść cyfrowa jest zgodna z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jej:
◦ opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
◦ przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi/Przedsiębiorcy, o którym Konsument/Przedsiębiorca powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w momencie zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
4. Ponadto, aby została uznana za zgodną z umową, treść cyfrowa musi:
◦ nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
◦ występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument/Przedsiębiorca może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
• nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
• przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
• publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta/przedsiębiorcy o zawarciu umowy;
• być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument /przedsiębiorca może rozsądnie oczekiwać;
• być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione przed zawarciem umowy.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa powyżej, jeżeli Konsument/Przedsiębiorca został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha treści cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową określonych powyżej oraz najpóźniej w chwili zawarcia umowy, wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
6. Konsument/Przedsiębiorca w momencie niezgodności treści cyfrowej z umową, może zażądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
7. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów.
8. Sprzedawca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której została poinformowana o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta/Przedsiębiorcy, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Sprzedawca.
9. Jeżeli treść cyfrowa jest niezgodna z umową, Konsument/Przedsiębiorca może złożyć oświadczenie:
▪ o obniżeniu ceny;
▪ odstąpieniu od umowy,
gdy:
▪ doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta;
▪ Platforma nie doprowadziła treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z art. 43m ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta;
▪ brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
▪ brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta;
▪ z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowych do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy.
10. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.
12. Sprzedawca zwraca Konsumentowi /Przedsiębiorcy kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.
13. W przypadku powstania sporu, każdy Konsument może skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
14. Sprzedawca nie wyraża zgody i nie zobowiązuje się do udziału w postępowaniu mającym za przedmiot pozasądowe rozwiązywanie sporu powstałego w sprawie reklamacji, chyba że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
§7
Reklamacje z tytułu rękojmi
1. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszą się jedynie do Klientów nie będących Konsumentami/Przedsiębiorcami.
2. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w zakresie dozwolonym przez polskie prawo.
§8
Prawo odstąpienia od umowy
1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Konsument/Przedsiębiorca ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Konsument/Przedsiębiorca złoży w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np.
• oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu),
• drogą mailową na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu,
• listownie na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.
3. Sprzedawca zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia.
4. Sprzedawca zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakim posłużył się Konsument/Przedsiębiorca. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków dokonywany jest na rachunek karty.
5. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy w przypadkach umów:
• o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczęła świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta/Przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Platformę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta;
• o świadczeniu usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawce utraci prawo odstąpienia od umowy.
6. Na podstawie art. 31 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
7. W przypadkach wskazanych w ust. 5 dotyczących treści cyfrowych oraz świadczenia usług, konsument/przedsiębiorca w procesie zamówienia, przed zawarciem umowy wyraża zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa, o której mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

§9
Ochrona prywatności
1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób określony w Polityce Prywatności (załącznik 2).
§10
Środki techniczne
1. W celu korzystania ze stron internetowych Platformy, w tym składania zamówień, niezbędne jest:
a) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
c) włączona obsługa JavaScript;
d) akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).
§11
interoperacyjność
1. Wszystkie treści cyfrowe przygotowane w ramach Platformy są dostarczane w formacie mp4
2. Format mp4 można uruchomić za pomocą aplikacji dostępnej na wszystkie najpopularniejsze systemy operacyjne.
3. W celu korzystania z treści cyfrowych niezbędne jest urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z systemem operacyjnym Android lub IOS 
4. Treści cyfrowe dostarczane są w rozdzielczości 1080p.
§12
Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Platformy.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Platformy.
4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.
5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.
Załącznik nr 1
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
……………….
……………….
……………….
E-mail: ……………….

Ja ____ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących treści cyfrowych:______________
Data zawarcia umowy:_________________________________________________
Imię i Nazwisko/Nazwa:______________________________________________________
Adres:_____________________________________________________________________

Podpis*:_____________________________________________________________
*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________

Regulamin sklepu treści cyfrowych (kursy online)

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.clipshipper.com jest firma Tmg Cluster sp. z o.o. NIP 9522214621 Regon: 388462694
  KRS: 0000889569 ul. Jana Pawła II 42, 34-350 Cięcina, adres poczty elektronicznej:
  kontakt@clipshipper.com.
 2. Swoje wątpliwości oraz wnioski dotyczące woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy kierować na adres kontakt@clipshipper.com.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych.
 5. W celu zapewnienia usług na najwyższym poziomie korzystamy z narzędzi technicznych związanych z analizą i obsługą strony internetowej. Narzędzia te nie służą nam do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Korzystamy z:
  1. Google Analytics – internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW,
  2. Google AdWords – system reklamowy pozwalający na wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google i na stronach współpracujących,
  3. Yandex Metrica, Heap Analytics, HotJar – są narzędziami służącymi do analizy strony internetowej,
  4. Powiadomienia Push – powiadomienia pojawiające się w czasie rzeczywistym na ekranie komputera,
  5. Livechat – usługa firmy Live Agent zapewniająca możliwość prowadzenia rozmów z Państwem.
  6. Pixel Facebook-a

    

 6. Warunkiem korzystania z serwisu clipshipper.com jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w Regulaminie.
 7. Administrator ma prawo w każdym czasie zmienić Regulamin.
 1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ:
 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w trzech celach, zależnie od wyrażonej zgody:
  1. udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane przez formularz kontaktowy – podstawą prawną tych działań jest zasada, która mówi, że przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  2. wysyłania ofert, newslettera – podstawą prawną tych działań jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
  3. do celów korzystania przez Państwa z udostępnianych opcji serwisu clipshipper.com – podstawą prawną tych działań jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielona w momencie rejestracji w serwisie clipshipper.com.
 2. Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych:
  1. Imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu,
  4. Adres rozliczeniowy – wymagany przez operatora płatności
  5. ewentualne inne dane podane przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego, bądź wprowadzone przez Państwa dobrowolnie podczas uzupełniania informacji o sobie po zalogowaniu się do serwisu clipshipper.com.
 3. Naszym celem jest udostępnianie filmów instruktażowych, organizacje webinarów, wyzwań, testów etc. 
 4. Nie zbieramy o Państwu dodatkowych informacji z innych źródeł.
 5. Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym podmiotom.
 6. Państwa dane w pewnym zakresie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany np. wyświetlanie reklamy uwzględniającej zainteresowania.

III. PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH

 1. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych. Mamy przez to na myśli czas potrzebny na podjęcie decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany, jak również czas potrzebny na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.
 2. Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania przez formularz kontaktowy będą u nas procesowane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty, albo zasilą bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte, jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.
 3. W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwa strony, dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem trzydziestu dni.
 4. W przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomości.
 5. Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane do wysyłania informacji marketingowych, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Należy również doliczyć okres 30 dni potrzebny nam na usunięcie ich z kopii bezpieczeństwa.
 1. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY, PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA, PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH, PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC DALSZEGO PRZETWARZANIA ORAZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
 1. Zawiadamiamy, że przetwarzamy Państwa dane w celach marketingowych na podstawie Państwa dobrowolnej zgody. Zawiadamiamy, że zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Sugerujemy w tym celu przesłać nam wiadomość z tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu, na który otrzymujecie Państwo treści marketingowe. Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziecie Państwo mogli dłużej otrzymywać od nas informacji o naszej ofercie i innych treści marketingowych. Zawiadamiamy również, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ponadto macie Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 3. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 4. Przysługuje Państwu prawo żądania, byśmy ograniczyli przetwarzanie waszych danych osobowych na czas sprawdzenia prawidłowości danych bądź dochodzenia roszczeń.
 5. Przysługuje Państwu również prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali Państwa dane do Państwa albo bezpośrednio innemu administratorowi w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Zawiadamiamy, że prawo to dotyczy tylko tych danych, które od Państwa otrzymaliśmy. Zważywszy na fakt, że wyłączne na Państwa temat dane przetwarzane są w postaci tekstowej, przeniesienie danych sprowadzi się do wygenerowania przez nas dokumentów tekstowych w formacie docx zawierających historię Państwa zapytań. Dokumenty te nie będą zawierały naszych odpowiedzi, a więc w szczególności naszych porad lub innego rodzaju wiedzy eksperckiej, ponieważ nie jest ona przedmiotem Państwa uprawnienia (nie podlega przeniesieniu).
 6. Wszystkie powyższe sprawy prosimy kierować do naszego biura na kontakt@clipshipper.com.
 7. Zawiadamiamy, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści oraz zdjęcia i gwarantuje, że są zgodne ze stanem faktycznym oraz z prawem a ich publikacja nie narusza praw Administratora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnej treści lub informacji opublikowanej w serwisie clipshipper.com przez Użytkownika, lub blokady konta, jeśli uzna, że jest ona sprzeczna z Regulaminem, o czym osoba, która zamieściła bieg i zostanie poinformowana drogą mailową.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem usług.
 4. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści uzyskane w trakcie świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika oraz szkody wyrządzone przez nie.
 1. ZABRONIONE SĄ WSZELKIE DZIAŁANIA SPRZECZNE Z PRAWEM, W SZCZEGÓLNOŚCI:
 1. Konto lub treści video są przypisane tylko i wyłącznie do jednej osoby.
 2. Wyłudzanie dan
 3. ych logowania oraz uzyskiwanie dostępu do konta należącego do innej osoby.
 4. Publikowanie treści, które: promują nienawiść, zawierają groźby lub pornografię, nawołują do przemocy lub zawierają nagość, a także drastyczną i nieuzasadnioną przemoc.
 5. Wykorzystywanie serwisu clipshipper.com do celów niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych. W tym zastraszanie, nękanie i atakowanie innych Użytkowników, zbieranie treści i danych Użytkowników oraz inne formy uzyskiwania dostępu do serwisu clipshipper.com z wykorzystaniem narzędzi automatycznych (np. botów zbierających, robotów, pająków lub programów kopiujących).
 6. Podawanie fałszywych danych osobowych w serwisie clipshipper.com i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia.
 7. Wykorzystywanie praw autorskich lub znaków towarowych serwisu clipshipper.com, a także wszelkich łudząco podobnych oznaczeń, z wyjątkiem przypadków, gdy ich używanie zostało bezpośrednio dopuszczone w wydanym przez nas wcześniej zezwoleniu.
 8. Publikowanie w serwisie clipshipper.com dowodów tożsamości innych osób i poufnych informacji.
 9. Ponadto zabronione jest publikowanie wszelkich komunikatów komercyjnych (np. spamu) w serwisie clipshipper.com.

VII. PRZERWY TECHNICZNE

 1. Administrator jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Serwisu i świadczonych przez niego Usług z przyczyn technicznych.
 2. Administrator dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne trwały możliwie najkrócej.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.

VIII. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, REKLAMACJE, ZWROTY

 1. Portal clipshipper.com udostępnia dodatkowe funkcje na zasadzie funkcji premium. Funkcje premium są funkcjami płatnymi. Realizacja zamówienia polega na przejściu procesu zakupu po zrealizowaniu zamówienia za pomocą operatora płatności Przelewy 24 – klient otrzymuje w ciągu 15 min na adres e-mail podany podczas składania zamówienia materiał w formie video do pobrania. Każdy materiał ma indywidualny kod licencji, a jego dalsza odsprzedaż lub rozprowadzanie objęte jest karą.
 2. Dostępne formy płatności za dodatkowe funkcje to: płatność kartą kredytową, płatność przelewem, płatność Blikiem i inne rodzaje płatności wspierane przez operatora przelewy24
 3. Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail kontakt@clipshipper.com. Reklamacja powinna zawierać:
  • wskazanie użytkownika w sposób umożliwiający identyfikację
  • przedmiot reklamacji
  • okoliczności uzasadniające reklamację
  • wskazanie żądania.

Rozstrzygnięcie reklamacji wraz z uzasadnieniem będą przesyłane użytkownikowi na wskazany adres e-mail do kontaktu.

 1. Gwarancja na realizację funkcji dodatkowych obowiązuje podczas całego okresu ich użytkowania. W razie pytań związanych z gwarancją proszę kontaktować się bezpośrednio na email kontakt@clipshipper.com.
 2. Klient może żądać zwrotu pieniędzy wpłaconych za dostęp do www.clipshipper.com do 30 dni od daty zakupu bez podania przyczyny. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres poczty e-mail kontakt@clipshipper.com.
 1. PŁATNOŚCI
 1. Na portalu clipshipper.com występują następujące formy płatności:
  • jednorazowe (opłata jest pobierana tylko jeden raz podczas transakcji np. przelew internetowy lub przelew bankowy) – operator przelewy24
 1. Ceny podane w cenniku są cenami brutto i zawierają 23% VAT-u
Scroll to Top